Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

Zgoraj

 

 

 

 

Zivljenjepis - CV ( slovenskoEnglish )

 

v slovenscini:

NEKREP, Franc Viktor
dr. vet. med., mag., dr. znan., redni univ. profesor

NASLOV:
do upokojitve sluzbeni naslov:
Univerza v Ljubljani,
Biotehniska fakulteta
Oddelek za zootehniko
Groblje 3, SI - 1230 Domzale, Slovenija
tel.: + 386 1 7217 819
fax: + 386 1 7241 005
Email: franc.nekrep@bf.uni-lj.si

Domaci:
Presernova 45, SI - 1230 Domzale, Slovenija
tel.: + 386 1 7219 810
GSM: + 386 41 717 804

BIOGRAFSKI PODATKI:
rojen: 21. maja 1943
rojstni kraj: Maribor, Slovenija
Slovenec; porocen; imam tri otroke.

IZOBRAZBA:
-- osnovna sola, zaklj. 1954 v Mariboru;
-- klasicna gimnazija, zaklj. 1962 v Mariboru;
-- diploma na veterinarski fakulteti v Ljubljani, 1967;
-- magisterij (mikrobiologija & epizootiologija) na Univerzi v Ljubljana, 1971;
-- doktorat znanosti (mikrobiologija) na Univerzi v Ljubljani, 1978.

Jezikovno znanje:
slovenscina (materni j.); aktivno: anglescina, nemscina, hrvatski j.;
pasivno: latinscina, francoscina.

ZAPOSLITVE / IMENOVANJA:

Pretekle:
-- mladi raziskovalec na Veterinarskem zavodu v Ptuju (1968);
-- strokovni sodelavec na odd. za zootehniko Biotehniske fak. Univerze v Ljubljani   (1973);
-- znanstveni sodelavec za mikrobiologijo v zootehniki (1979);
-- izredni profesor za mikrobiologijo in varstvo okolja (1983);
-- izredni profesor za mikrobiologijo, biotehnologijo in naravovarstvo (1988);
-- redni profesor za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo (1994 in 1999)
-- zasluzni profesor Univerze v Ljubljani 2009.

od 01. 09. 2008 upokojen

POMEBNEJSE ADMINISTRATIVNE ZADOLZITVE:

Pretekle:
-- namestnik predstojnika oddelka za zootehniko BF (1991-1993);
-- vodja studija na medoddelcnem studijskem programu mikrobiologije (1993-1997);
-- predstojnik Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo na Oddelku za zootehniko Biotehniske fakultete Univerze v Ljubljani (do 2007)

POUCEVAL JE PREDMETE:
-- dodiplomski studij (predmeti):

· Varstvo okolja v zivinoreji (za studente zootehnike);
· Biotehnologija (za studente zootehnike);
· Morfologija mikroorganizmov (za studente mikrobiologije);
· Mikrobna biotehnologija(za studente mikrobiologije);
· Naravovarstvena biotehnologija (za studente mikrobiologije);

-- podiplomski studij (teme):

· Depolucijska biotehnologija in biodegradacija;
· Tveganje in zakonodaja v biotehnologiji;
. Primerjalna citologija arhej in bakterij

-- gostujoci ucitelj s predavanji na podiplomskih programih kmetijskih, zivilskih in veterinarskih ved.

POMEMBNEJSA IZVEDENA DELA v STROKI:
-- ustanovitev prve katedre na Biotehniški fakulteti (
in najbrz na Univerzi v Ljubljani), ki tudi z imenom opozori na delovanje v biotehnologiji - Katedra za mikrobno ekologijo in biotehnologijo v zivinoreji (leta 1982);
-- idejna zasnova Centra za biotehnologijo Biotehniške fakultete (1984) in sodelovanje pri njegovi ustanovitvi (leta 1985);
-- pobuda za uvedbo dodiplomskega studijskega programa mikrobiologije (leta 1989);
-- priprava dodiplomskega studijskega programa mikrobiologije v skupini stirih maticarjev (prof. dr. M. Grabnar, prof. dr. Miha Janc, prof. dr. F. Megusar in prof. dr. F. V. Nekrep) (1990 - 1993); na studij se prvi studenti vpisejo v studijskem letu 1993/94(!).

POMEMBNEJSE STROKOVNE ZADOLZITVE:
-- clan Komisije za knjiznicno in informacijsko dejavnost MSZS (2003 - 2007 )
-- clan projektne skupine za vrednotenje raziskovalnega dela pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (1997- 2000);
-- clan strokovnega telesa MSZS za spremljanje raziskovalne uspesnosti raziskovalcev v Sloveniji ( 2003 - 2007 )
--  clan skupscine Sklada dr. Franca Munde Univerze v Ljubljani (do 2005);
-- ECTS koordinator za EU / SOCRATES-ERASMUS iniciativo na Biotehniski fakulteti (do 2006)
 

CLANSTVO V ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DRUSTVIH:
-- clan Slovenskega mikrobioloskega drustva (SMD) in clan Upravnega odbora SMD,
-- clan delovne skupine za izobrazevanje pri European Federation of Biotechnology,
-- ustanovni clan Slovenskega drustva za visokosolsko didaktiko (SDVD),
-- ustanovni clan Drustva za varstvo okolja Domzale-Kamnik,
-- clan Society for General Microbiology (U. K.) do 2008
-- clan American Society for Microbiology (U.S.A) 20 2008
-- clan EERO Association v European Science Foundation -  (od 2001).

 PRIZNANJA:
-- fakultetna medalja za prispevek k novim fakultetnim dejavnostim (1987),
-- prejemnik “Jesenkovega priznanje” za prispevek k razvoju ucnih programov v biotehniskih vedah (1997),
-- prejemnik Plencicevega odlicja Slovenskega mikrobioloskega drustva (2010)

 

Domzale, 01. september 2011

 

in English:

Curriculum vitae
NEKREP, Franc Viktor
DVM, MSc, PhD, Professor

ADDRESS:
Former office address:
University of Ljubljana,
Biotechnical faculty
Zootechnical Department
Groblje 3, SI - 1230 Domzale, Slovenija
tel.: + 386 1 721 78 19
fax: + 386 1 724 10 05
Email: franc.nekrep@bf.uni-lj.si

Home:
Presernova 45, SI - 1230 Domzale, Slovenija
tel.: + 386 1 721 98 10
GSM: + 386 41 717 804

BIOGRAPHICAL DATA:
Birth: May, 21st 1943
Place of birth: Maribor, Slovenija
Slovenian nationality and citizenship.
Married with Darija Nekrep; three children: Anamarija, Nada, Nejc.

EDUCATION:
-- elementary school, fin. 1954 in Maribor;
-- grammar school (humanistic), fin. 1962 in Maribor;
-- DVM degree at the Veterinary faculty in Ljubljana, rec. 1967;
-- MSc (microbiology&epizootiology) degree at the University of Ljubljana, rec. 1971;
-- PhD (microbiology) degree at the University of Ljubljana, rec.1978.

Language skills:
Slovenian (native); English, German and Croatian (active);  French and Latin (passive). 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Past:
-- young research fellow at the Veterinary Institute in Ptuj (1968);
-- HSO at the Zootech. Dept. of the Biotehnical fac., University of Ljubljana (1973);
-- elected PSO for microbiology in animal science (1979);
-- associate professor for microbiology and environmental protection (1983);
-- associate professor for microbiology, biotechnology and env. protection (1988);
-- full professor for Microbiology and Microbial Biotechnology (reelected 1994, tenure from 1999)
-- professor emeritus, University of Ljubljana 2009.

--retired October 1st. 2008

MAJOR ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES:

Past:
-- vice-head of the Zootechnical dept. (1991-1993)
-- curricular head of the interdepartmental undergraduate programme in microbiology (1993-1997).
-- head of the Institute for Microbiology and Microbial Biotechnology at the Zootechnical Department of the Biotechnical faculty, University of Ljubljana (>2007)  

TEACHING:
-- undergraduate level (subjects):

· Environmental protection in zootechniques (for zootechnical students);
· Biotechnology (for zootechnical students);
· Microbial morphology (for microbiology students);
· Microbial biotechnology (for microbiology students);
· Environmental microbiology (for microbiology students);

-- postgraduate level (topics):

· Depollution biotechnology and biodegradation;
· Risks and legislation in biotechnology,

-- visiting lecturer for microbiology and biotechnology topics in postgraduate courses at agriculture, food science and veterinary science departments.

VITAL PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS:

-- organsation of the first chair at the Biotechnical faculty (and possibly at the University of Ljubljana) where the biotechnolkogical goals were emphasized - Chair for micorbial ecology and  biotechnology in zootechnics (1982);
-- designing the idea of the Center for Biotechnology at the Biotechnical faculty  (1984) and collaboration during his foundatikon (1985);
-- initiative for a undergraduate Microbiology curriculum (1989);
-- member of the registrars group (prof. dr. M. Grabnar, prof. dr. Miha Janc, prof. dr. F. Megusar and prof. dr. F. V. Nekrep) for the preparation of the first Microbiology curriculum programme at Ljubljana University  (1990 - 1993); the first students were enroled in the academic year  1993/94 (!).

 MAJOR PROFESSIONAL SERVICES:
-- member of the task group on scientific evaluation at the Slovenian Acad. Sci.&Arts  (1997 -2000)
-- member of the Dr. France Munda Fund Assembly of the Univ. Ljubljana(->2005)
-- coordinator for the EU / SOCRATES-ERASMUS initiative at the Biotech. faculty
(->2006)

PROFESSIONAL and LEARNING SOCIETIES:
-- member of the Slovenian Microbiological Society (SMD),
-- member of the WP Education at the European Federation of Biotechnology,
-- founding member of the Slovenian Society for High School Didactics,
-- member of the Slovenian Veterinary Society,
-- member of the Society for General Microbiology (U. K.) - til 2008
-- member of the American Society for Microbiology (U.S.A) - til 2008
-- member of ESF - EERO Association (til 2001).

 HONORS:
-- honored with the Biotechnical faculty medal for the "...contribution to the development of new faculty activities..." (1987),
-- honored with the national award “Jesenkovo priznanje” for the "...contribution to the curricular developments in the biotechnical sciences..." (1997),
-- honored with "Plencicevo odlicje" - Slovensko mikrobiolosko drustvo (Slovenian Microbiological Society) (2010).

 

Domzale, Septembre 01st, 2011